Η Ανασυνδυασμένη Εκλεκτική Συμβουλευτική είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας στην οποία ο θεραπευτής χρησιμοποιεί περισσότερες από μία θεωρητικές προσεγγίσεις ή πολλαπλές ομάδες τεχνικών για να βοηθήσει με τις ανάγκες των πελατών. Η χρήση διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων βασίζεται στην αποτελεσματικότητα στην επίλυση των προβλημάτων του ασθενούς, και όχι στη θεωρία πίσω από κάθε θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ψυχολογίας, πολλές θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν δημιουργηθεί ως αυτόνομες μέθοδοι. Η ανασυνδυασμένη εκλεκτική συμβουλευτική, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση πολλαπλών θεραπευτικών μεθόδων, προσπαθεί να αποφύγει το δίλημμα της επιλογής μιας μεθόδου χρησιμοποιώντας πολλαπλές προσεγγίσεις. Η εκλεκτική μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση μιας προσέγγισης τροποποίησης συμπεριφοράς για ένα σύμπτωμα και μια ψυχαναλυτική προσέγγιση για ένα δεύτερο σύμπτωμα. Ένας εκλεκτικός ψυχοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν τρόπο θεραπείας για έναν ασθενή και έναν διαφορετικό για έναν άλλο ασθενή. Ο στόχος ενός τέτοιου συστηματικού και συντακτικού εκλεκτισμού είναι μια πιο αποτελεσματική θεραπεία που ταιριάζει τόσο στον πελάτη όσο και στον κλινικό.
© 2024 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ