Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Δ.Σ., μέσω mail στο  info@eeapses.gr  με όλα τα στοιχεία του καταβάλλοντας το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, ανερχόμενο σε 30€.

Το ύψος της τακτικής συνδρομής κάθε μέλους καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Σωματείου, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Η καταβολή της τακτικής συνδρομής θα γίνεται εφάπαξ στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

Το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία 90 ημερών από τη λήψη της αίτησης αυτής, απαντά στον ενδιαφερόμενο για την εγγραφή του ή μη στη δύναμη του Σωματείου.

© 2024 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ